Betingelser

Salgs- & leveringsbetingelser ved ORIGINALEN ApS onlineshop.


Nærværende forretningsbetingelser (herefter ’betingelser’) finder anvendelse, som en integreret del af enhver samhandel, mellem ORIGINALEN ApS og en kunde om indgåelse af aftale om levering af produkter. Eventuelle afvigelser fra betingelserne skal være beskrevet i en specifik aftale. Ved uoverensstemmelse mellem betingelserne og kundens eventuelle handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.
 

Vederlag og priser

 
Alle aftalte priser mellem kunden og ORIGINALEN er i DKK og inkl. emballage samt alle til enhver tid gældende afgifter og eventuelle pålagte særskatter. ORIGINALEN kan dog ændre prisen som følge af egne interne omkostningsforøgelser eller udefra kommende omkostningsforøgelser, uanset om ORIGINALEN har mulighed for at påvirke disse eller ej.
 
Priserne gælder til alle brofaste øer i Danmark i hele paller eller pakker, på ét tilgængeligt sted i grundplan. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. ORIGINALEN igang sætter ikke produktion, indtil der er registreret indbetaling til konto, dette sker primært af hensyn til at undgå snyd med pant. Ved forsinket betaling er ORIGINALEN berettiget til at opkræve morarenter svarende til 1,5 % pr. måned. ORIGINALEN er ligeledes berettiget til at beregne rykkergebyrer og lignende gebyrer.
 
 

Produkter

 
Omfattet af betingelserne er alle ORIGINALEN’s produkter. Omfattet af betingelserne er endvidere fremtidigt udviklede produkter, der lanceres til erstatning eller som en videreudvikling af de eksisterende produkter.
 
 

Leveringstid og forsinkelse

 
Leveringstiden fastsættes individuelt. I tilfælde af at leveringstiden overskrides, har kunden ikke ret til at ophæve købet, såfremt leveringstiden er overskredet med mindre end 14 dage.
  
 

Mangler

 
ORIGINALEN’s risiko for en leverance ophører, når denne er leveret til kunden. Kunden er forpligtiget til inden for
3 dage efter levering, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte, samt at give ORIGINALEN besked herom.
Manglende påtegning på fragtbrev for synlige transportskader eller manglende kolli eller lignende medfører fortabelse af kundens mangelbeføjelser.
  
 

Ansvarsbegrænsning

 
ORIGINALEN hæfter aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, rentetab eller andet indirekte tab. ORIGINALEN’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige DKK 50.000. ORIGINALEN er ikke pligtig til at holde kunden skadesløs for det ansvar, som kunden måtte blive pålagt, i det omfang, at ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i henhold til betingelserne. ORIGINALEN vil dog bære ansvar, som måtte have hjemmel i lov om produktansvar. ORIGINALEN kan kræve, at  kunden lader sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod ORIGINALEN. Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende over for ORIGINALEN, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer over ORIGINALEN, så snart kunden er, eller burde være opmærksom på tilstedeværelsen af ORIGINALEN’s mulige erstatningsansvar.
  
 

Labels:

 
ORIGINALEN’s ansvar for labels henføres alene til beskrevne retningslinier på shop.ORIGINALEN.com under afsnit om etiketdesign. Såfremt dette ikke overholdes, ophører ORIGINALEN’s ansvar.
  
 

Force Majeure

 
Begge parter er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som parterne er uden indflydelse på, som følge af Force Majeure.  Som Force Majeure anses blandt andet følgende forhold: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, generel lockout eller generalstrejke, ildebrand eller beskadigelse af produktionsapparatet i øvrigt. Kunden er i tilfælde af ORIGINALEN’s Force Majeure berettiget til at ophæve købet eller dele heraf, såfremt ORIGINALEN ikke inden for 3 måneder kan tilbyde tilsvarende erstatningsprodukter.
  
 

Anden regulering

 
International købelov nr. 733 af 7. december 1988 skal ikke være gældende mellem parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning.
 
Hvad måtte vedrører ORIGINALEN ApS almene salgs og leverings betingelser vedr. grafisk arbejde og tryk, henvises til www.ORIGINALEN.com